دانلود فایل


قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي-24 صفحهword - دانلود فایلدانلود فایل قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

دانلود فایل قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي-24 صفحهword مشخصات فایل
عنوان: قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي
محتویات
چكيده
تجارت، داد و ستد، مبادله، اينترنت، كسب و كار
مفهوم تجارت الكترونيكي
اهميت و سرعت رشد تجارت الكترونيكي
انواع تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيكي كسب و كار، كسب و كار
تجارت الكترونيكي كسب و كار با مشتري
تجارت الكترونيكي مشتري با مشتري
منابع حقوقي تجارت الكترونيكي
قواعد سازمانهاي بين المللي و منطقه اي
موسسه بين المللي براي وحدت حقوق خصوصي
اتحاديه اروپا
سازمان توسعه همكاري اقتصادي
اتاق بازرگاني بين المللي
سازمانهاي واضع استاندارد
قوانين داخلي كشورها
منابع و مآخذ
قسمتی از متن
قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي*


چكيده:
تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قــرار مي دهـد. عـدم بهره گيري از تجـارت الكترونيكـي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه اي زودگذر در تجارت جهانـي، تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است. آگاهـي بر اين امر، كشـورهاي مختلف را به توسعه تجارت الكترونيكي رهنمون كرده است؛ اما رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحيتهاي فـراملـي، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوي همـراه بوده است كه يافتن پاسخي براي آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي باشـد. از اين رو كشـورهاي مختلف و سازمانهاي بين المللي و منطقه اي در صدد وضع و پيش بيني قانـون در اين زمينه بر آمده اند. سيستم حقـوقـي كشور ما نيز از اين گردونه خارج نمي باشد و در اين راستا مي توانـد از تجارب ديگر ملتها و الگوهاي نهادهاي بين المللي بهره بگيرد.
قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي مجموعه مقالاتي است كه نخستين بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهميت، انواع و منابع تجارت الكترونيكي ارائه مي گردد. بررسي تدابير ايمني و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن كه تعمق در ديدگاههاي فقهي را نيز بهمراه دارد، در قسمتهاي آتي خواهد آمد.

واژگان كليدي :
تجارت، داد و ستد، مبادله، اينترنت، كسب و كار

استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها پديده نويني نيست. سالها است كه تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلكس و… قراردادهاي خود را منعقد مي كنند، اما، ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون تر و ابعادي گسترده تر به اين امر داده است. چنانكه، هم اكنون تجارت الكترونيكي و بررسي ضوابط حقوقي مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون گذاران را در كشورهاي مختلف به خود معطوف كرده است.
در كشور ما نيز، سيستم حقوقي گريزي از پذيرش اين تحول و تبيين ضوابط حقوقي مربوط به آن ندارد. اين ضوابط مي تواند انعكاس قواعد عمومي قراردادهاي ما باشد. زيرا رايانه، تنها، ابزاري نوين است كه انعقاد قرارداد از طريق آن صورت مي گيرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثيري در اعمال قواعد عمومي ندارد. مع هذا، گاه، طبع قراردادهاي الكترونيكي وضع قواعدي خاص را مي طلبد.
در بررسي قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي، تبيين مفهوم تجارت الكترونيكي، ذكر اهميت آن، سير تحول اين پديده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهاي آتي، به بررسي تدابير ايمني و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلي و مباني فقهي – مي پردازيم.

الف ) مفهوم تجارت الكترونيكي

تجار، از نيمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شيوه هاي الكترونيكي را جانشين بكارگيري شيوه هاي كاغذي نمودند چنانكه ترجيح مي دادند بجاي ارتباطات مكاتبه اي از تلگراف، تلفن و تلكس استفاده كنند. به يك تعبير، كاربرد تلگراف، تلكس و ساير ابزارهاي الكترونيكي در قلمرو روابط تجاري نيز، تجارت الكترونيكي تلقي مي شود. اما، آنچه از اين عبارت مورد نظر ماست پديده نويني مي باشد كه با ظهور رايانه به وجود آمده است.
اصطلاحات تجارت الكترونيكي[1][1] و داد و ستد الكترونيكي[2][2] گاه، بجاي يكديگر به كار مي روند. هر دو مقوله بيانگر موقعيتهايي مي باشند كه در آن فن آوريهاي اطلاعاتي نوين شيوه هاي تجارت را دگرگون كرده است.
اما، هر يك از اين دو اصطلاح در برهه اي از زمان به وجود آمده اند و داراي مفاهيمي متفاوت مي باشند.
داد و ستد الكترونيكي، اصطلاحي كه در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه هاي تجارت اطلاق مي گردد كه فن آدرسهاي اطلاعاتي مي تواند بر آن مؤثر باشد. چنانكه اين اصطلاح عام قراردادها، مديريت اطلاعات. طراحي منابع انساني. سرمايه گذاري و غير آن را شامل مي شود. بطور كلي داد و ستد الكترونيكي معرف شيوه اي از داد و ستد است كه در آن از فن آوري اينترنت به منظور بهبود فرآيند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتري استفاده مي شود (http://www.ecommerce.gov) اصطلاح تجارت الكترونيكي يا تبادل الكترونيكي داده ها قدمتي فزونتر از داد و ستد الكترونيكي دارد. اين اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پيش، هنگامي كه رايانه براي نخستين بار در تبادلات تجاري به كار گرفته شد، رواج يافت. بدين گونه كه دو يا چند رايانه با استفاده از كابل به يكديگر متصل مي شدند و تبادلات الكترونيكي ميان آنها برقرار مي شد. مثلاً دو يا چند بانك پس از اتصال كابلي رايانه هاي خود به يكديگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاري را، بجاي استفاده از شيوه هاي فيزيكي، از اين طريق انجام مي دادند.
اشكال سيستم كابلي در هزينه هاي سنگين و محدوديت ذاتي اش بود كه اتصال رايانه ها در فواصل دور را عملاً غير ممكن مي نمود. اما، ظهور اينترنت در اواسط دهه نود چشم اندازهاي نويني را پيش روي مردم بويژه تجار گشود. ديگر براي اتصال رايانه ها نيازي به استفاده از كابل و تقبل هزينه سنگين آن نبود. اينترنت بر خلاف شبكه هاي كابلي و مالكانه پيشين شبكه اي جهاني بود كه كاربران را در قلمروي نامحدود به يكديگر مرتبط مي نمود و تجار از طريق آن سادگي مي توانستند به داد و ستد كالا و خدمات بپردازند. اين شيوه از تجارت نيز تجارت الكترونيكي خوانده شد[3][3].( Esbin, 1999, p.47,48)
تجارت الكترونيكي مفهومي محدودتر از داد و ستد الكترونيكي دارد و بر بخشي از داد و ستد الكترونيكي اطلاق مي شود كه مستقيماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالي كه داد و ستد الكترونيكي بر تمامي جنبه هاي تجارت كه از فن آوريهاي اطلاعاتي نوين بهره مي برد اطلاق مي گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الكترونيكي به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد كالا، خدمات و پول از طريق رايانه تعريف مي شود. گفته مي شود كه تجارت الكترونيكي يك مجموعه ارتباطات كاملاً غير مادي عاملان تجاري با يكديگر است.
(Sherif, 2000, p.22) حسن اين تعريف آن است كه كل قلمرو مبادلات غير مادي، به هر وسيله ممكن اعم از سيستم كابلي اينترنت و مانند آن را در بر مي گيرد. آنچه در اين پژوهش موضوع بررسي ماست قراردادهاي تجاري الكترونيكي در همين معنا مي باشد.

ب ) اهميت و سرعت رشد تجارت الكترونيكي

هر چند پيش در آمد اينترنت در اواخر دهه 60 پديدار شد. اما، توسعه تجارت الكترونيكي با پيدايش شبكه گسترده جهاني و مرورگرها در اوايل دهه نود و نوآوريهايي همانند فيبر نوري، تلفن ديجيتالي و ماهواره كه ظرفيت ارتباطات را بشدت گسترش مي دادند، ممكن گرديد.
تجارت الكترونيكي، اينك، در مرحله جنيني خود به سر مي برد. نگرانيهاي عمده در خصوص ايمني تبادل اطلاعات، امنيت پرداخت و هزينه دسترسي رشد آن را تهديد مي كند، مع هذا، تحقيقات انجام يافته در اين زمينه نشان مي دهد كه در سال 2003 كه حجم كل تجارت جهاني به 6400 ميليارد دلار خواهد رسيد تجارت الكترونيكي با نرخ رشدي معادل 89 تا 125% تا 4600 ميليارد دلار از حجم اين تجارت را به خود اختصاص خواهد داد. (http://www.what is.com)
در حال حاضر در گروه كشورهاي توسعه يافته ايالات متحده بيشترين سهم از مبادلات الكترونيكي را داراست. در ميان كشورهاي عربي، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از نظر حجم تجارت الكترونيكي در صدر فهرست قرار دارند. ارزش تجارت الكترونيكي اين كشورها سالانه به 1/3 ميليارد دلار مي رسد. بر اساس پيش بيني بانك الاهلي مصر حجم تجارت الكترونيكي كشورهاي عربي از حدود 3 ميليارد دلار در سال 2000 به حدود 5 ميليارد دلار در سال 2002 خواهد رسيد. در كشورهاي تازه صنعتي شده نيز تجارت الكترونيكي بسرعت در حال گسترش است. به عنوان مثال، هر چند رويكرد تجارت الكترونيكي در سنگاپور از سال 1996 آغاز شده. اما اين كشور زير ساختهاي مورد نياز را تا سال 1998 فراهم نموده است. هدف اعلام شده اين كشور آن است كه تا سال 2003 حدود 4 ميليارد دلار كالا و خدمات از طريق تجارت الكترونيكي مبادله نمايد.
يك پژوهش كشورهاي جهان را بر اساس پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيكي با لحاظ ضوابطي چون قابليت اتصال به شبكه، پذيرش تجارت الكترونيكي توسط توليدكنندگان و مصرف كنندگان، وجود قوانين و مقررات مناسب و زير ساختمانهاي اجتماعي و فرهنگي رتبه بندي كرده است؛ در اين پژوهش آمريكا و استراليا رده هاي اول و دوم سنگاپور رديف هفتم و كشورهاي اسكانديناوي ده رده اول را به خود اختصاص داده اند. اين در حالي است كه فرانسه به دليل تكيه بر بازار داخلي، عليرغم گستردگي استفاده از اينترنت در رده پانزدهم قرار دارد. (http://www.nic.fr)
فروشندگان و خريداران، عرضه كنندگان و مصرف كنندگان دلايل متعددي در پذيرش تجارت الكترونيكي دارند. تجارت الكترونيكي با ايجاد كانالهاي جديد انتشار دانش و تعامل انساني بازار جهاني را دگرگون كرده است.
از نگاه مشتري تجارت الكترونيكي متضمن دريافت اطلاعات خريد، كاهش هزينه به دليل وجود رقابت ميان بنگاهها، حذف واسطه ها و دسترسي به محصولات و خدماتي است كه پيشتر امكان دسترسي به آن نبود. اين براي فروشنده به معناي دسترسي به بازار بزرگتر، سرعت بيشتر، تبليغ ارزانتر، كاهش هزينه هاي راه اندازي كسب و كار، ارتباط مستقيم با مشتري، ارزان بودن فن آوري جديد نسبت به نيروي انساني و مخارج مكان و شناسايي ساير رقباي جهاني مي باشد.
از ديدگاه اجتماعي، تجارت از طريق اينترنت روابط تجاري را بطور فزاينده اي گسترش مي دهد، مردم قادر مي شوند كه در هر زمان و مكان با يكديگر ارتباط برقرار كرده، به تجارت بپردازند كه اين امر اثر قابل توجهي بر از ميان برداشتن موانع جغرافيايي و اقتصادي دارد. به جهات اقتصادي يك سيستم موفق تجارت الكترونيكي بطور قابل ملاحظه اي زمان صرف شده از سفارش تا حمل، يا از تاريخ صدور صورتحساب تا دريافت وجه را كاهش مي دهد كه اين امر به بهبود وضعيت نقدينگي و آزاد سازي بخشي از سرمايه منجر مي شود. بي ترديد، تجارت الكترونيكي علي رغم عمر چند ساله خود، توان آن را دارد كه فعاليتهاي اقتصادي و محيط اجتماعي را بشدت دگرگون كند. بخش هاي بزرگي همانند تجارت مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت تحت تأثير اين پديده قرار دارند. عدم بهره گيري از تجارت الكترونيكي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه اي و زودگذر در تجارت جهاني، تضعيف موقعيت رقابتي و سرانجام منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است.قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی


تجارت


داد و ستد


مبادله


اینترنت


کسب و کار


مفهوم تجارت الکترونیکی


اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی


تج


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصول حاكم بر قراردادهاي دولتي | موسسه حقوقی عدل فردوسی

دولت، اهليت عقد چه قراردادهايي را دارد؟ اصول حاكم بر قراردادهاي دولتي گروه حقوقي- در ...

کتاب حقوق قراردادهای بین المللی نفت- دکتر مسعود امانی- چاپ دوم

تعیین قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري از موضوعاتي بوده كه در قرن بيستم مورد بحث بسياري از پرونده‌ها در دادگاه‌هاي بين‌المللي قرار گرفته و عهدنامه‌هاي زيادي در اين خصوص منعقد شده و يا به تصويب مراجع بين‌المللي رسيده است.

SID.ir | تعارض قوانين در قراردادها (قانون حاكم بر تعهدات ...

اين مقاله بطور خاص، مربوط به تعارض قوانين در قراردادها (با عنصر خارجي، يا اصطلاحا قراردادهاي بين‌المللي) مي‌باشد، و صرفا قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادي و مبنا و اساس قواعد

تفاوت قرارداد اداری و مدنی

پيروي قراردادهاي اداري از احكام و قواعد خاص حقوق اداري بدان جهت است كه قراردادهاي اداري براي انجام خدمات عمومي و برآوردن نيازهائي كه نفع عموم را دربردارند منعقد مي‌شود و در نتيجه اصول حاكم برانجام خدمات عمومي در قراردادهاي اداري نيز حاكم است .

دانلود کار تحقیقی با موضوع : قواعد حاكم بر قراردادهاي ...

اطراف قراردادهاي تجاري مي‌توانند اين مجموعه را به عنوان قانون حاكم بر قرارداد خود برگزينند و بدين ترتيب آن را در محاكم ملي و داوريهاي بين‌المللي لازم الاجرا گردانند.

کتابخانه: انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

از نظر شكل گيري توافق، قواعد عمومي حاكم بر ... كلي «قواعد حاكم بر قراردادهاي ...

مقاله در مورد قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي

قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكيچكيده:تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد.

اصول حاكم بر قراردادهاي دولتي | موسسه حقوقی عدل فردوسی

دولت، اهليت عقد چه قراردادهايي را دارد؟ اصول حاكم بر قراردادهاي دولتي گروه حقوقي- در ...

یداله عسگری - حقوق قراردادهای دولتی

به عبارت ديگر اين قواعد جايگاهي در قراردادهاي خصوصي ندارند ، ولي قراردادهاي دولتي علاوه بر قواعد ترجيحي و اقتداري ، تابع احكام قراردادهاي خصوصي ( من جمله قواعد حقوق مدني يا تجارت ) نيز ميباشند .

عناوين پايان نامه هاي ارشد خصوصي

بررسي ماهيت قراردادهاي اعطاي مجوز 28. 39106368. دهقان خادر. فاطمه. قواعد حاكم بر انتقال قراردادهاي حقوق ادبي و و هنري 29. 39102536. رحماني. محمدعلي. 30. 39106083. رحماني. نعمت. بررسي فقهي حقوقي حقوق مكتسبه متصرفين ملك غير . 31. 39103258. رحماني ...

1029،اصول حاكم بر قراردادهاي پيمانكاري دولتي

اصول حاكم بر قراردادهاي ... حوزه حقوق خصوصي خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق ...

حقوق تجارت بین الملل - chatredanesh.com

در روابط بازرگاني بين‌المللي به دليل دخالت عنصر خارجي ، قواعد حاكم بر رابطه و نظام حقوقي حل و فصل اختلافات ناشي از آن ، با روابط تجاري داخلي تفاوت پيدا مي‌كند.

عناوين پايان نامه هاي ارشد خصوصي

بررسي ماهيت قراردادهاي اعطاي ... قواعد حاكم بر انتقال قراردادهاي حقوق ادبي و و هنري 29.

SID.ir | تعارض قوانين در قراردادها (قانون حاكم بر تعهدات ...

اين مقاله بطور خاص، مربوط به تعارض قوانين در قراردادها (با عنصر خارجي، يا اصطلاحا قراردادهاي بين‌المللي) مي‌باشد، و صرفا قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادي و مبنا و اساس قواعد

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری - ثبت فردا

قواعد حاکم بر ... و انعقاد قراردادهاي دراز ... زمينه از قواعد كلي حاكم بر ...

حقوق و قانون - قواعد ايراني تعيين قانون حاكم بر قرارداد ...

افزون بر آن‌، ماده ۹۶۸ متقابلاًقانون ماهوي ايران را حاكم بر قراردادهاي منعقد در ايران شناخته است به طوري كه طرفين ايراني يك‌قرارداد هم نخواهند توانست قرارداد خود را كه در …

کتاب حقوق قراردادهای بین المللی نفت- دکتر مسعود امانی- چاپ دوم

علاوه بر آنکه رژیم مالکیت و حاکمیت بر منابع طبیعی در حقوق بین‌الملل نیز موضوع بحث و جدل‌های فراوانی بوده است و گاهی اوقات ماهیت خاص برخی از کالاها و خدمات و تأثیر آنها در سرنوشت اقتصادی، سیاسی یک ملت منجر به تغییر قواعد معمول حقوقی حاکم بر مسئله شده است.

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی

... در زمينه قواعد حاكم بر قراردادها ... طلبد در بررسي قواعد حاكم بر قراردادهاي ...

کتاب حقوق قراردادهای بین المللی نفت- دکتر مسعود امانی- چاپ دوم

علاوه بر آنکه رژیم مالکیت و حاکمیت بر منابع طبیعی در حقوق بین‌الملل نیز موضوع بحث و جدل‌های فراوانی بوده است و گاهی اوقات ماهیت خاص برخی از کالاها و خدمات و تأثیر آنها در سرنوشت اقتصادی، سیاسی یک ملت منجر به تغییر قواعد معمول حقوقی حاکم بر مسئله شده است.

عناوين پايان نامه هاي ارشد خصوصي

بررسي ماهيت قراردادهاي اعطاي مجوز 28. 39106368. دهقان خادر. فاطمه. قواعد حاكم بر انتقال قراردادهاي حقوق ادبي و و هنري 29. 39102536. رحماني. محمدعلي. 30. 39106083. رحماني. نعمت. بررسي فقهي حقوقي حقوق مكتسبه متصرفين ملك غير . 31. 39103258. رحماني ...

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی: قواعد حاكم بر ...

قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي قواعد حاكم بر قراردادهاي ...

تحقیق در مورد بيماري موزائيك سيب 6 ص

معاونت طرح و توسعه

طرح توجیهی و کارآفرینی پروژه مالی شركت باربري وحيدبار 87 ص

پاورپوینت غنـي سازي گاز ‍Co2 و تأثيـرات آن بـر روي فرآيندهاي زيستي گيـاه

مرگ و حالت احتضار

دانلود کارآموزی مجتمع فولاد خراسان، بخش تعميرات جرثقيل قسمت برق .

علوم محاسباتی و علم نانو 38 ص

جدول اعراب الفاظ خطبه 1 نهج البلاغه

جزوه کاربرد کامپیوتر در مهندسی (به صورت کاملا منظم و تایپ شده)

فایل سرت CERT A700H تست شده