دانلود فایل


پروژه بررسي و شناخت عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه بين دانش آموزان دختر و پسر دوره دبيرستان - دانلود فایلدانلود فایل گرایش به فرهنگ بیگانه , اکنون به عنوان یک معضل اجتماعی, فرهنگی, سیاسی, در آمده است. تحقیقات نشان داده اند که در این گرایش عوامل متعددی نقش دارن

دانلود فایل پروژه بررسي و شناخت عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه بين دانش آموزان دختر و پسر دوره دبيرستان

نوع فایل: word
قابل ویرایش 80 صفحه

پايان نامه جهت اخذ درجه ليسانس دررشته روان شناسي باليني

چکیده:
گرايش به فرهنگ بيگانه ، اكنون به عنوان يك معضل اجتماعي، فرهنگي، سياسي، در آمده است. تحقيقات نشان داده اند كه در اين گرايش عوامل متعددي نقش دارند.
تحقيق حاضر به منظور بررسي عوامل گرايش نوجوانان دبيرستانهاي شهر تهران به فرهنگ بيگانه انجام شده است. براي اجراي اين تحقيق، ابتدا بر اساس روش ليكرت ، مقياسي به منظور سنجش نگرش به فرهنگ بيگانه ساخته شد، سپس براساس مطالعات نظري، پرسشنامه عوامل تهيه گرديد. پرسشنامه و مقياس مزبور، همزمان بر روي 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي شهر تهران اجرا شد. پس از جمع آوري يافته ها و تجزيه و تحليل آنها، بطور خلاصه نتايج زيربدست آمد:
جنسيت در نگرش نوجوانان دختر و پسر به فرهنگ بيگانه اثر ندارد. وضعيت اعتقادي نوجوانان وخانواده ي آنها و شيوه ي تربيتي، در نگرش آنان به فرهنگ بيگانه مؤثر است. رسانه هاي گروهي در نگرش پسران بي تاثير، ولي در دختران اثر دارد. چگونگي گذران اوقات فراغت ، وضع اقتصادي خانواده، در نگرش دختران به فرهنگ بيگانه مؤثر ولي در پسران بي تاثير است. سن در نگرش نوجوانان مؤثر نيست. موقعيت محلي دبيرستانهاي نواحي مختلف، در نگرش دانش آموزان دختر به فرهنگ بيگانه تاثير دارد، اما در نگرش پسران، بي اثر است.
نتايج پژوهش حاضر، عوامل تربيتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را بر نگرش نوجوانان به فرهنگ بيگانه تاييد مي‎كند.

مقدمه:
خروج از فرهنگ بدآموز غربي و نفوذ و جايگزين فرهنگ آموزنده اسلامي- ملي و انقلاب فرهنگي در تمام زمينه ها و درسطح كشور، آنچنان محتاج تلاش و كوشش است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد و با نفوذ عميق و ريشه دار غرب مبارزه كرد
(امام خميني (ره)، صحيفه نور، 19/9/63)
فرهنگ محصول پيشرفته و پيچيده عقل وذهن انسان فرآورده نيروي خلاقيت و آفرينندگي و تفكر انتزاعي و ادراك و يادگيري است فرهنگ كليد ارتباط عميق و ثمربخش و حيات آفرين هم ه آدميان ، همه علماء و دانشمندان همه مخترعان و همه مختصصان و همگان و همگان است براي برقراري ارتباط با زندگي، جامعه ، با والدين، فرزند، همسر، با دوست، با استاد و معلم و مربي، با هستي ، با ديگران حتي خود. لذا اگر فرهنگ حذف شود و اگر هركس از فرهنگ و تحلي فرهنگي، محروم شود همانند گل و گياهي خواهد بود كه از نور آفتاب و آب به عنوان مايه حيات دور مانده است. گل و گياه بدون آب و روشنايي، يعني هيچ، يعني تهيه شده از خود مساله ي گرايش به فرهنگ بيگانه امروزه افكار عده زيادي را در كشورهاي مختلف جهان به خود مشغول كرده است. و هم اكنون در بعضي از كشورها به عنوان يك معضل فرهنگي، اجتماعي و سياسي، در آمده است. دانشمندان علوم روان شناسي و ترتبيتي و علوم اجتماعي، رهبران جوامع، والدين، بيان و معلمان، هر كدام از جهتي علاقمند به شناخت علت ها و عامل هاي ايجاد كننده اين مساله هستند. در كشور ما سابقه اين مساله به گذشته اهي بسيار دور بر ميگردد. ولي شدت مساله ي گرايش به فرهنگ بيگانه به آغاز مشروطيت و تاسيس دار الفنون و موسسات ديگر غربي برمي گردد.
پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ، استكبار جهاني به سركردگي امريكا، مبارزات جدي و سازمان يافته خود را به اشكال گوناگون، از قبيل محاصره اقتصادي جنگ تحميلي عراق عليه ايران و نيز حمله و هجوم تمام عيار فرهنگي، بر عليه انقلاب اسلامي و ارزشهاي معنوي آن آغاز كرده است، و ثمره اين شبيخون فرهنگي را در احياي فرنگي مآبي، گرايش به ارزشهاي غيراسلامي و غيرمعنوي و … در بين افراد جامعه اسلاميمان، شاهد هستيم.
بنابراين، در برخورد با مساله ي گرايش به فرهنگ بيگانه، علماي روان شناسي تربيتي و اجتماعي بايد از راه حلهاي مناسب و سازنده اي را به منظور پيشگيري و ايمن سازي ارائه نمايند، و به تدريج فرهنگ اسلامي - ملي را جانشين فرهنگ بيگانه كرده، از صدمات آن بر قشر فعال و آسيب پذير جامعه، يعني نوجوانان و جوانان جلوگيري كنند زيرا از جمله پيامدهاي گرايش به فرهنگ بيگانه ، فاجعه غربزدگي و بي هويتي نوجوانان است كه در جوامع شرقي به صورت هاي مختلف در قرنهاي اخير، بروز و ظهور كرده است.
بنابراين قبل از هر چيز بايد دامنه تحقيقات و مطالعات در اين زمينه، افزايش يابد، زيرا با كمال تاسف بايد گفته شود كه تحقيق در اين زمينه سابقه چنداني ندارد، و علي رغم اهميت مساله، فعاليتهايي كه در اين رابطه قبل از انقلاب انجام شده است، هر چند ظاهران علمي اند ولي ترجمه كتابهاي غربي بوده و راه حلهاي جوامع غربي را دارند و يا متناسب بافت فرهنگي اجتماعي زمان طاغوت مي باشند.
پس از انقلاب اسلامي نيز، كمتر تحقيق جامعي درباره مسايل و مشكلات نوجوانان و جوانان مخصوصاً در بعد فكري و فرهنگي انجام گرفته است. و حال آكه مساله گرايش به فرهنگ بيگانه و تهاجم فرهنگي، اكنون بعد سياسي نيز پيدا كرده است، و تا آنجا كه ما به تحقيقات انجام شده دست يافته ايم، تا كنون سه تحقيق در اين زمينه انجام شده است محدود بودن تعداد پژوهشها مويد آنست كه بايد تحقيقهاي متعددي در اين زمينه صورت گيرد، تحقييق حاضر نيز در راستاي اين منظور انجام شده است.

بيان مساله:
مادر عصر انقلاب ارتباطات قرار داريم ، عصري كه در آن دهكده جهاني مك لوهان ، تحقق يافته است. امروزه برخلاف گذشته، وقتي حادثه اي اتفاق مي افتد، انعكاس و حوزه انتشار آن به محل وقوع حادثه محدود نيست. بلكه فراگير و جهاني است و نتايج دهكده جهاني كوچك شدن دنيا و پيدايش تعلق جهاني داده هاي خبري و حوزه انتشار و پيدايش همسايگي در بين ملتها، مانند همسايه هاي ديوار به ديوار است. به علت تماس مستقيم و غيرمستقيم افراد جوامهع مختلف انسانها به سادگي در برابر الگوهاي فرهنگي مختلف قرار مي گيرند.
در عصر امواج، فرهنگ ها و ارزشها، به جاي حمل به وسيله كتابها و نشريات سوار بر امواج در اختيار بشر قرار مي گيرند. امواجي كه بدون وقفه وبدون هيچ اذني مرزهاي جغرافيايي و كشوري و خانوادگي را در هم مي شكنند و به درون زندگي انسانها وارد مي‎شوند و بسته بودن مرزهاي كشور، و دربهاي منازل مانع و رادعي براي ورود به درون و اندرون خانه ها محسوب نمي‎شود.
(نامه فرهنگ شماره 1-1369) و (رفيع، 1373)
مك لوهان مي گويد:
اين تلويزيون است … اين راديو است … كه ماره به دوران قبيله نشيني باز مي گرداند. يك قبيله بزرگ جهاني … آنها بار ديگر تمام مرزها را تغيير داده اند اين دهكده جهاني من است
(رشيد پور، 1352، ص 135)
پيش بيني مك لوهان جالب است زيرا او در زماني از دهكده جهاني صحبت كرده است كه هنوز ماهواره وجود نداشته است.
در عصر انقلاب ارتباطات و حاكميت ماهواره قدرتهاي برتر اقتصادي و تكنولوژي فرهنگ خود را به سراسر دنيا انتقال مي دهند. در حال حاضر آرايش كلي ارتباطات در سطح جهاني و وسايل تكنولوژيكي توزيع كننده اين اطلاعات با خود ارزشها و آداب و رسوم و نهادهاي فرهنگ مسلط غربي را توزيع مي كننند .
(نامه فرهنگ شماره 1، 1369، ص 12)
و چون يكي از راههاي حصول الگوهاي رفتاري، يادگيري مشاهده اي است و نيز يكي از ويژگيهاي مهم نوجوانان، الگوجويي است، نقش الگوهاي ارائه شده از اهميت ويژه اي برخوردار مي‎شود و در شخصيت و فرهنگ نوجوانان و جوانان تاثيرات مهمي مي گذارد.
حال اگر فرهنگ و الگوهاي فرهنگي ارائه شده، توسط امواج ماهواره اي راديويي و تلويزيوني، با ارزشها و الگوهاي فرهنگ خودي تضاد داشته باشند و در جامعه نيز خلاء فرهنگي وجو داشته باشد و ارزشهاي حاكم بر جامعه نيز با ارزشهاي اسلامي - ملي، هماهنگي نداشته باشند، اين عوامل موجب تعارض و سردرگمي افراد جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان گشته، زمينه فرهنگ پذيري و تحول فرهنگي و گرايش به فرهنگ بيگانه و غربگرايي فراهم گشته كه در صورت تشديد آن، به بيگانگي از خود و غربزدگي منجر مي گردد.

فهرست مطالب:
چكيده
تشكر و قدر داني
تقديم
فصل اول: مقدمه
1-1- بيان مساله
2-1- اهداف تحقيق
3-1- اهميت مساله
4-1- تعاريف اصلاحات مهم
5-1- تعريف عملياتي اصلاحات
6-1- خلاصه
فصل دوم: پيشينه تحقيق
پيشگفتار
1- تعريف، ابعاد و اجزاي نگرش
2- مقايسه بين نگرش و مفاهيم مشابه
3- تاريخچه گرايش به فرهنگ بيگانه در كشورهاي اسلامي
3-1- دوره غربگرايي در كشورهاي اسلامي
الف- دوره غربگرايي در تركيه
ب- دوره غربگرايي و غربزدگي در مصر
ج- دوره غربگرايي در ايران
4- دوره غربزدگي
الف- دوره غربزدگي در تركيه
ب- دوره غربزدگي در ايران (رضا شاه، محمدرضا شاه) و اقدامات آنها
5- دوره نهضت بازگشت به خويشتن
نهضت بازگشت به اسلام در بعضي از كشورهاي اسلامي
نهضت بازگشت به اسلام در تركيه
نهضت بازگشت به اسلام در ايران
آثار و پيامدهاي گرايش به فرهنگ بيگانه
ريشه ها و زمينه هاي گرايش به فرهنگ بيگانه
نيازها و ويژگيهاي نوجوانا
ويژگيهاي نوجوانان
تاثيرات محيط اجتماعي در رشد و شخصيت
تاثير دوستان و همسالان بر رفتار نوجوانان


پروژه


بررسی


و


شناخت


عوامل


مؤثر


در


گرایش


نوجوانان


به


فرهنگ


بیگانه


بین


دانش آموزان


دختر


و


پسر


دوره


دبیرستانمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کافینت دانشجو (اندیشه) پایان نامه ی مكانيسم هاي دفاعي ...

... بررسي و شناخت عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه بين دانش آموزان دختر و ...

مقاله در مورد بررسي و شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروي ...

بررسي و شناخت علل و عوامل ... دانش آموزان دختر در ... به فرهنگ ديگر و از دوره ...

پروژه بررسي عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصيلي دانشآموزان ...

پروژه بررسي عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصيلي دانشآموزان دختر و پسر ... در رشته ی ...

شخصی - بررسي عوامل مؤثر بر نگرش دانش آموزان دبيرستانهاي ...

... بررسي عوامل مؤثر بر ... دانش آموزان دختر و پسر به ... بر گرايش نوجوانان به ...

کافینت دانشجو (اندیشه) پایان نامه ی مكانيسم هاي دفاعي ...

... بررسي و شناخت عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه بين دانش آموزان دختر و ...

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر ...

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر منطقه 2 به منظور تقویت ...

عوامل گرایش نوجوان و جوان به فرهنگ بیگانه

... گرايش به فرهنگ بيگانه در ... و شناخت عوامل مؤثر در ... نوجوانان پسر و دختر 18 ...

بررسي عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان سال دوم ...

... به بررسي عوامل مؤثر در ... دانش آموزان دختر و پسر ... آموزان در دوره دبيرستان ...

پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر اعتیاد دانش آموزان پسر در ...

... دانش آموزان پسر در دوره ... دانش به مقالات و پروژه ... بررسي عوامل گرايش ...

کافینت دانشجو (اندیشه) پایان نامه ی مكانيسم هاي دفاعي ...

... بررسي و شناخت عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه بين دانش آموزان دختر و ...

بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه

... نوجوانان به فرهنگ بیگانه مقاله بررسی و شناخت عوامل مؤثر در ... دانش آموزان دختر و پسر ...

پروژه بررسي عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصيلي دانشآموزان ...

پروژه بررسي عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصيلي دانشآموزان دختر و پسر ... در رشته ی ...

پایان نامه پروژه تحقیق | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری ...

... دانشآموزان دختر و پسر ... و شناخت عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه بين ...

پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر اعتیاد دانش آموزان پسر در ...

... دانش آموزان پسر در دوره ... دانش به مقالات و پروژه ... بررسي عوامل گرايش ...

بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه

بررسی و شناخت عوامل مؤثر در ... آموزان دختر و پسر دوره ... به فرهنگ بيگانه بين دانش ...

پاورپوینت سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي

فایل آماده و لایه باز کارت ویزیت سوئیت اجاره ای

مباني و تكنيك هاي روابط عمومي

هزینه یابی کیفیت در پروژه ها

گزارش کار آموزی در سازمان تامين اجتماعي

دانلود پرسشنامه مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت

دانلود نقشه توپوگرافی 1:50000 بانه

سازمان آكادمي فوتبال باشگاه استقلال تهران 25 ص

تحقیق درمورد اهميت استفاده از انرژي الكتريسيته

قالب خبری , مجله ای و چند منظوره مجیک مگ , MagicMag