دانلود فایل


تحقیق اکولوژی گندم - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق گروهای کشاورزی و زراعت

دانلود فایل تحقیق اکولوژی گندم تحقیق اکولوژی گندم در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:


عوامل محيطي رشد و نمو گندم: 1-5-2- پراكندگي جغرافيايي گندم:
گندم در دنيا بين 60-30 درجه عرض جغرافيايي در نيمكرده شمالي و بين 40-25 درجه در نيمكره جنوبي كشت مي شود. گندم، پراكندگي خيلي زيادي را در دنيا اشغال كرده است، به نحوي كه هر ماه در يك نقطه از دنيا رسيدن گندم و برداشت آن صورت مي گيرد. بيشترين ميزان برداشت در نيمكره شمالي، بين ماه هاي ارديبهشت تا مهرماه و در نيمكره جنوبي در مقياس كمتري در ماه هاي مهرماه تا دي ماه صورت مي گيرد(9).
2-5-2 حرارت:
توليدات بسيار بالا در گندم در شرايطي به دست مي آيد كه درجات حرارت در ابتداي رويش پايين و در مرحله رشد متوسط و در مرحله رسيدن بالا باشد. گندم پاييزه براي رويش اوليه به oc140-100 روز درجه نيازمند است. (درجات حرارت بالاي صفر)، حداقل درجه حرارت براي جوانه زدني oc3-1 مي باشد. درجات حرارت بسيار زياد در موقع جوانه زدن موجب از بين رفتن دانه ها خواهند گرديد. در درجات حرارت بالا oc18-15 رويش بسيار سريع، گياهان شاداب و قوي مي باشند؛ در اين حالت چنانچه بارندگي به ميزان mm30 باشد، سبز شدن گندم در مدت 5-4 روز مي تواند صورت گيرد. بهترين درجه حرارت جهت پنجه زني در گندم پاييزه، oc10-8 مي باشد. مقاومت گندم نسبت به درجات پايين در زمستان بسيار زياد است و ارقام پاييزه تا oc18- الي 15- و حتي oc20- در سطح گره انشعاب مقاومت دارند. هنگامي كه بوته هاي جوان سالم گندم به مدت 2-4 هفته در معرض درجات حرارت نزديك به يخ زدن قرار گيرند، تحت شرايط نور و مواد غذايي كافي، تغييراتي فيزيولوژيكي در آنها صورت مي گيرد كه مقاومتشان را در برابر يخ زدن افزايش مي دهد(9).
در مناطق معتدله و سرد، لايه اي از خاك كه بر روي گره انشعاب قرار دارد، آن را از خطر سرما محافظت مي كند و در صورتي كه برف وجود داشته باشد، اين خطر تقريباً به طور كامل از بين مي رود و گياه تقريباً از خطر سرمازدگي مصون مي ماند. يخ زدن و ذوب شده مكرر، سبب بالاآمدن خاك شده و منجر به گسيختگي و پاره شدن سيستم ريشه اي مي گردد. استقامت ريشه در برابر گسيختگي و پاره شدن، بستگي به خواص گونه اي، چون قدرت تاثير سيستم ريشه اي در استوار نگهداشتن گياه و مقاومت قسمت هاي مختلف آن در برابر فشارهاي مكانيكي دارد. درجات حرارت پايين (سرما) در زمستان براي گياه مضر نمي باشد، بلكه پايين آمدن ناگهاني و سريع درجات حرارت قبل از اينكه گياه وارد مرحله استراحت زمستانه شود و يا بعد از آنكه گياه از مرحله استراحت زمستانه وارد مرحله رشد سريع گردد (از مرحله مقاوم به مرحله غيرمقاوم يا وارد شدن به مرحله زايشي) براي گندم خطرناك و مضر مي باشد (يعني سرماي زودرس در پاييز و سرماي ديررس در بهار). خسارت ناشي از سرمازدگي گندم حتي در مناطقي كه زمستان هاي ملايمي دارند، موضوع ناشناخته اي نيست، گرچه گندم ممكن است قبل از آنكه خطر سرماي اواخر بهار برطرف شده باشند، به گل برود كه در اين صورت خسارت وارده را بعد از بروز سرما مي توان به شكل سنبله هاي فاقد دانه مشاهده كرد. بعد از اينكه گندم پاييزه از مرحله استراحت زمستانه خارج شد، نياز آن به گرما افزايش مي يابد. درجات حرارت مناسب در مناطق معتدل در اين مرحله، oc10-8، براي گندم در مرحله ساقه رفتن oc18-14 و در مرحله ظهور گل آذين، oc18-16 مي باشد(9).
گل دادن و گرده افشاني و تلقيح در گندم به طور معمول موقعي صورت مي گيرد كه در آن مرحله نوسانات درجات حرارت حدوداً بين 11 در شب و 25 در روز باشد (بهترين درجه حرارت در اين مرحله oc20-16 مي باشد). بهترين درجات حرارت جهت پر شدن دانه از مواد غذايي و رسيدن تدريجي آن به oc20 مي باشد. درجات حرارت خيلي زياد از مرحله ساقه رفتن تا پايان عمر گياه براي گندم مضر مي باشد و اثراتي منفي بر روي مقدار، ماده خشك و جذب ازت گندم، به ويژه در مواقعي كه با كمبود رطوبت خاك مواجه باشد، دارند (شكل 1-2).
درجات حرارت زياد در مرحله ساقه رفتن موجب تسريع در روند رشد گياه مي گردد و در نتيجه باعث كاهش مقاومت گياه نسبت به ورس مي شود (به دليل ضعيف بودن بافت هاي ديواره ساقه). درجات حرارت بسيار زياد در مرحله ظهور سنبله تا رسيدن دانه موجب جلوگيري از گرده افشاني و باروري مطلوب شده و در نتيجه گياه زرد و خشك مي گردد. در مناطق مشرف به قطب شمال، ساقه رفتن و رسيدن محصول به علت پايين بودن درجات حرارت گياه طولاني مي گردد و گندم به خوبي نرسيده و سبز باقي مي ماند(9).

شكل (1-2)، تاثير حرارت بر روي وزن ماده خشك و جذب ازت در دانه گندم
3-5-2- رطوبت
گندم در نواحي بسيار متفاوت از نظر رطوبت خاك و هوا در دنيا كشت مي گردد (نواحي با بارندگي ساليانه mm200 تا نواحي با بارندگي ساليانه mm250). بيش از 75درصد از اراضي در دنيا كه در آنها گندم كشت مي گردد، در مناطقي كه ميزان بارندگي ساليانه آنها بين mm371-875 مي باشد (نواحي نيمه خشك و نيمه مرطوب)، قرار گرفته اند. گندم براي اينكه داراي يك عملكرد معمولي باشد، نياز بهmm225 بارندگي در طول مراحل رشد و نمو خود دارد (آب آستانه)، لذا در صورتي كه ميزان بارندگي كمتر از اين مقدار باشد، آب به عنوان عامل محدود كننده رشد و نمو گندم محسوب مي شود(9).
بهترين ميزان بارندگي براي گندم هاي پاييزه، mm 60 در تمام طول دوره رشد و نمو مي باشد. در مناطقي كه داراي رژيم بارندگي زمستانه اند، مانند استراليا، حداقل ميزان بارندگي در طول مراحل رشد و نمو گياه، 250 و در مناطق مديترانه اي، mm 300 براي توليد يك محصول درنظر گرفته مي شود. در مناطق نيمه خشكي كه بارندگي دارند، عموماً مقدار و پراكندگي باران كه در طول رشد و نمو گياه مي باشد، اكتفاي احتياجات آبي محصول را نمي كند. از اين رو قبل از كاشت، ذخيره رطوبت كافي در خاك براي توليد يك محصول رضايت بخش گندم ضروري مي باشد، زيرا در اين مناطق كه ميانگين بارندگي ساليانه، حدود mm 500 -375 است، فقط mm 200-150 آن به طور متوسط در مدت 90-85 روز فصل رشد گندم مي بارد(9).
در مزرعه عملكرد گندم ديم پاييزه، رابطه مستقيمي با زود سبز شدن محصول و استقرار آن دارد، كه اين خود نيز تابع شرايط مساعد بستر بذر مي باشد، زيرا كه بارندگي زياد بهار، جبران اثرات سوء سبز ضعيف پاييزي را نمي كند. بنابراين هنگام كاشت مقدار رطوبت ذخيره شده در خاك، مهمترين عامل قابل اندازه گيري و موثر بر پتانسيل توليد مي باشد. به همين دليل، كشاورز گندم كار پيش از آنكه مصمم به كشت گندم شود يا زمين را براي آيش تابستان رها كند و يا اينكه بعداً محصول ديگري را بكارد، مي بايست ابتدا مقدار رطوبت ذخيره شده در خاك را بررسي كند. چنانچه خاك در زمان كاشت تا عمق يك متري مرطوب باشد، موفقيت محصول معمولاً حتمي است، ليكن اگر خاك خشك بوده و يا فقط قشر نازكي از آن مرطوب باشد، احتمال شكست محصول بسيار زياد است(9).
در سال هاي استثنايي كه مقدار بارندگي فوق العاده زياد است، عملكرد گندم ممكن است به علت عواملي چون غرقاب شدن خاك، كشت كرپه، شستشوي نيترات ها ، افزايش شيوع بيماري ها يا خوابيدن شديد ساقه به طرز نامعلومي تحت تاثير سوء واقع شود. اثر پراكندگي باران جهت گندم اهميت بيشتري نسبت به كل ميزان بارندگي ساليانه آن دارد. براي مثال در مناطقي كه بارندگي زمستانه دارند، تاخير در باران هاي ساليانه آن دارد. براي مثال در مناطقي كه بارندگي زمستانه دارند، تاخير در باران هاي اوليه مانع سبز شدن محصول مي شود و با كوتاه كردن فصل رشد، سبب كاهش عملكرد مي گردد، در حالي كه در فاصله دي و بهمن، مقدار بارندگي معمولاً بيش از احتياجات آبي محصول مي شود. ليكن چنانچه از هدر رفتن آب هاي فوق العاده زياد سطحي جلوگيري شود، خاك در تمام منطقه ريشه كاملاً خيس شده، بنابراين ذخيره اي از آب براي مراحل بعدي رشد سبزينه اي و رسيدن دانه ها فراهم خواهد گرديد(9).
باران هاي بهاري تاثير قابل ملاحظه اي بر عملكرد دارند، زيرا در مرحله بحراني چرخه رشد غلات كه احتياجات آبي و غذايي به حداكثر خود مي رسد، روي مي دهد. با اين حال باران هاي ديروقت و نابهنگامي كه در مرحله رسيدن دانه روي مي دهد، نه تنها موثر واقع نمي شوند، بلكه مي توانند فوق العاده زيان آور هم باشند، زيرا در شرايط فوق بيماري زنگ خسارت سنگيني به محصول وارد مي سازد(9).
در مناطقي كه داراي بارندگي زمستانه هستند، mm 350-300 باران هم به شرطي كه پراكندگي مناسبي داشته باشد، مي تواند عملكرد نسبتاً خوبي توليد كند. با اين حال منظور از پراكندگي مناسب ، آنچنان كه معمولاً تصور مي رود باران هاي نسبتاً سبك، ليكن مكرر در سرتاسر فصل رشد نيست، زيرا در چنين وضعي مقدار زيادي از آب حاصل از بارندگي از طريق تبخير به هدر مي رود و رطوبت در عمق كاني نفوذ نمي كند و سيستم ريشه اي سطحي مي شود و احتمال شكست نسبي يا كامل محصول بالا مي رود. از اين رو باران هاي محدود ولي سنگين موثرتر واقع مي شوند و پراكندگي نامنظمشان را جبران مي كند، چه در اين حالت خاك تا عمق نسبتاً خوبي مرطوب شده، تلفات ناشي از تبخير نيز چندان زياد نمي باشد. گرچه در چنين شرايطي رشد سبزينه اي محصول ممكن است تا حدودي كند شود، ليكن در عوض مي توان انتظار عملكرد نسبتاً خوبي را داشت(9).


اکولوژی گندم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


akeکشاورز - مقاله کشاورزی - مقالات کشاورزی

مگس فری گندم fruit fly - شنبه ... مقاله تحقیق آبیاری اکولوژی ترویج وآموزش خاکشناسی گیاهان ...

اکولوژی گندم 22 اسلاید - جستجو

اکولوژی گندم 22 اسلاید از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج ...

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گندم اینکورن T boeoticum . و T ...

گندم: اکولوژی، فیزیولوژی و برآورد عملکرد. (ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد(1384). 2ـ مهرابی، علی اشرف. بررسی تنوع ژنتیکی گندم‌های وحشی ایران با استفاده از روش آرایه‌های تنوع dna.

دانلود پاورپوینت اکولوژی برنج 21 اسلاید.PPT (پاورپوینت ...

موضوع تحقیق: اكولــوژی برنــج استاد راهنما: آقای مهندس نوری ارائه دهنده: اسحاق حسن‌زاده فصل اول مقدمه، مبداء اولیه برنج: نام برنج از زبان هندی گرفته شده است كه به آن اریسی (Arisi) می‌گویند.

تحقیق و پایان نامه آماده کشاورزی و دامداری | صحافی فوری ...

تحقیق و پایان نامه آماده کشاورزی و دامداری قیمت: 50000 تومان ... اکولوژی گندم ۲۲ ...

akeکشاورز - مقاله کشاورزی - مقالات کشاورزی

مگس فری گندم fruit fly - شنبه ... مقاله تحقیق آبیاری اکولوژی ترویج وآموزش خاکشناسی گیاهان ...

تحقیق و پایان نامه آماده کشاورزی و دامداری | صحافی فوری ...

تحقیق و پایان نامه آماده کشاورزی و دامداری قیمت: 50000 تومان ... اکولوژی گندم ۲۲ ...

akeکشاورز - گندم‌ روشن‌

اين‌ گندم‌ از بين‌ توده‌هاي ... مقاله تحقیق آبیاری اکولوژی ترویج وآموزش خاکشناسی ...

دانلود پاورپوینت مجموعه بناهای باغ گنبد سبز

تحقیق در مورد عيد قربان باروز قرباني كرد هر غير خدا

تحقیق درباره انتقال و توزيع

تحقیق درباره توسعه یک سازمان تیم گرا و سنجش

پيرامون نهضت ماني 18 ص

مقاله آماده در مورد ادله عقلی ولایت فقیه

معکوس کردن رشته در اسمبلی

آنتالپي 23 ص

تحقیق چنگيز خان و تيمور لنگ

دانلود پاورپوینت معماری خزنده