دانلود فایل


دانلود مقاله مدیریت انگیزش - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه مقالات دانشجویی

دانلود فایل دانلود مقاله مدیریت انگیزش دانلود مقاله مدیریت انگیزش
دانلود مقاله مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری مقدمه ۱هدف از بحث انگیزش ۲مدیر موفق و موثر ۵نظریه های انگیزش ۶نظریه های نخستین درباره انگیزش ۷سلسله مراتب نیازها ۷محرک ها ۱۹عوامل انگیزش و حفظ الصحه ۲۰کاربرد نظریه بهداشت – سلامت ۲۰نظریه های معاصر درباره انگیزش ۲۳نیاز به پیشرفت ۲۴نیاز به قدرت ۲۶نیاز به پیوند جویی ۲۷نظریه تعیین هدف ۳۰کاربرد نظریه تعیین هدف ۳۱تأمین عوامل حمایتی ۳۲تئوری تقویت انگیزش ۳۳تئوری برابری ۳۶نظریه ا نتظار ۳۹رابطه تئوری برابری و تئوری انتظار ۴۰شیوه ها و تکنیک های مدیریت در جهت ایجاد انگیزش ۴۳۱-۳ مدیریت و ارزیابی عملکرد ۴۳۲-۳ مدیریت مبتنی برشایستگی ۴۵۳-۳ نظام تشویق و تنبیه ۴۵۴-۳ طبقه بندی دقیق مشاغل ۴۶۶-۳ مشارکت ۴۸قدرت انگیزه ۵۳دگرگونی در قدرت انگیزه ۵۳ایجاد انگیزه درکارکنان ۵۴- سلسله مراتب انگیزش ۶۱- تشخیص انگیزش ۶۳ابزارهای موقتی ۶۸چرا پاداشهای مادی شکست خورده است ۷۳ مقدمهبارشد و گسترش روزافزون تکنولوژی این سوال برای مدیران مطرح است که چگونه امکان دارد سازمانی با وجود محدودیت های گوناگون از حقوق و دستمزد گرفته تا تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته، در عرصه رقابت بین المللی ثبات خود را حفظ نماید و همچنان به جلو گام بردارد؟ برای چنین سوالی پاسخ های گوناگونی می توان ارائه کرد که یکی از مهم ترین آن ها دراختیار داشتن نیروی انسانی کار آمد و با انگیزه است که می تواند دیگر مولفه های موفقیت هرسازمان را در اختیار بگیرد.امروزه دیگر مدل مدیریت سنتی که در آن مدیر کنترل می کند و کارکنان تحت نظارت هستند، کارآمد نیست و نقش مدیریت به منظور ایجاد محیط کار توانمند، باید از چارچوب ذهنی، فرماندهی و کنترل محیط، به حبس مسؤلیت و احترام متقابل به کارکنان تبدیل شود.درفرن اخیر که شکاف بین پیشرفت های علمی و فنی و سطح بهره وری در کشورهای مختلف هر لحظه ژرف تر و عمیق تر م شود و سازمان ها چون آب های خروشان و گل آلود یک رود، همواره دستخوش تغیرات ناگهانی هستند و زمان آرامش و سکون کمتر احساس می شود، نقش نیروی انسانی با انگیزه و علاقه مند به کار به هیچ و به قابل چشم پوشی نیست. اکنون سازمان های موفق در عرصه هایی با به کارگیری شیوه ها و متدولوژی های مدیریت نوین، تعهد و مسئولیت پذیری پرسنل را به ارزش تبدیل کرده اند و به این حقیقت دست یافته اند که در سایه توانمند سازی کارکنان در جهت رضایت شغلی و به طور خلاصه مدیریت انگیزش و حرکت به سوی تربیت کارکنان برانگیخته می توان گوی رقابت را از دیگر رقبا ربود.( لاجوردی، سال 1382، صفحه 42) هدف از بحث انگیزشهدف از بحث انگیزش، شناخت این مسئله است که چرا از افراد در سازمان بیشتر از دیگران به کارخود علاقه مندند ودر راه نیل به اهداف سازمان کوشش بیشتری به خرج می دهند، در حالی که دیگران فاقد حرکت لازم و هستند. ( صادق پور – 1382 – 237)یکی از وظایف اولیه مدیران ایجاد انگیزه در کارکنان است به گونه ای که عملکرد آنها بالاترین سطح ممکن برسد بدین معنی که سخت تر تلاش کند، به طور منظم در محل کارحاضر شوند و برای عملی شدن هدف ها و تصمیم های سازمان کوشش کند. البته عملکرد شغلی علاوه برانگیزش به توانایی فرد و آمادگی محیط بستگی دارد. روابط فیلترها به شکل زیر است.محیط = توانایی = انگیزش= عملکرد = تعاریفی از انگیزش برای کار به سبب سهم قابل ملاحظه ای که ادرکات، امیال، سائقها واکنشهای متقابل محیط در فرایند انگیزش دارند، نمی توان به تعریفی دست یافت که ازنظر همه ی متخصصان امر قابل قبول باشد. حتی در برخی از منابع معتبر، از تعریف انتیزش خودداری شده است. انگیزش یا motivation از ریشه ی واژی لاتین Movere به معنای حرکت کردن مشتق شده است. ولی برای مفهوم انگیزش بار کاره چنین معنای کافی نیست و بنابر دلایلی که پیش از این شاره کردیم باید تعریفی را ارئه دهیم که ابعاد و جنبه های مختلف فرایندی را که درفتار مورد نظر در سازمانها را موجب گردد مشخص نماید. استیزوپورتر به چند تعریف که توسط عده ای از نظر پردازان انگیزشی عنوان شده اشاره می کنند*جانانکینون انگیزش را عبرات از نفوذ و تأثیرات مقارنی می داند که در راستا، شدت و پایداری کنش به عمل آیند*. ویکتوروردم نظریه پرداز دیگر، انگیزش را فرایندی تصور می کند که گزینشهایی را که توسط انسان یا موجودات زنده دیگر صورت می پذیرد، تحت نفوذدار می دهد.• کمپل و پریچارد که هردو از نظریه پردازان بنام در انگیزش هستند عقیده دارند که انگیزش هستند عقیده دارند که انگیزش به مجموعه روابط متغیر مستقل یا غیر مستقلی که راستاء وسعت و پایداری رفتار را تبیین می نمایند مربوط است. با این شرط که تأثیرات استعداد مهارت و درک وظیفه ی مورد نظر و هم چنین محدودیتهایی که برمحیط خاک هستند ثابت نگاه داشته شود. • صاحب نظران در رفتار سازمانی تعاریضی دیگر از انگیزش ارائه کرده اند• وین واندی و همکارانش انگیزش را عبارت از اشتیاق و علاقه نسبت به انجام فعالیتهای می دانند که برای نیل به اهداف سیستم مودر نظر لازم است.• بیریل سان داستایز مقتقندند که انگیزش حالت درونی فرد است و رفتاری را در وی به وجود می آورد تا رسیدن به هدف مشخصی ممکم گردد.از نظر استونر انگیزش یعنی مجموعه عواملی که باعث به وجود آوردن نوع خاصی از رفتار، جهت دادن به رفتار و تداوم بخشیدن به آن می گردد.انگیزش به معنای هرنوع نفوذی که باعث انجام یا خودداری از انجام رفتاری هدف دار گردد تعریف می شود.موفقیت سازمان، مستلزم این امر است که اعضای آن هم بخواهند. و هم بتوانند وظیفه ی خود را به بهترین وجهی انجام دهند. به عبارت دیگر اعضای سازامان بایستی دارای انگیزش لاز جهت ا نجام کار از یک طرف و توان لازم جهت انجام ان از طرف دیگر باشند. انگیزش و توانایی مجموعاً به صورت دو عامل اصلی کار مؤثر در سازمان است. ( صادق پور – 1382 – 237)در تعرفی دیگر از انگیزش داریم انگیزش در واقع علت اصلی رفتار است و بیانگر این است که چرا یک عمل انجام می گیرد. کلمات دیگری مانند نیازها، محرک ها، خواسته ها وجه دیگری از انگیزش را بیان می کند. ( صادق پور – 1382 – 238)رفتار در اصل هدفگر است. به عبارت دیگر انگیزه رفتار معمولاً آروزی رسیدن به هدف است. شخص در همه حال آگاهانه، از هدف خاص مطلع نیست. دلیل اعمال، همیشه برای ذهنی بیدار روشن نیست. کشش های که به حرکت درآورنده الگوهای رفتاری غریزی ( شخصیت) افراد است تا حدود متنابهی نیمه خودآگاهند و از این رو به آسانی در معرض امتحان و ارزیابی قرار نمی گیرد. زیجگنوند فروید از اولین کسانی بود که به اهمیت محر نیخ خودآگاه پی برد.انگیزه های گاهی اوقات به نیازها، خواسته ها، کشش ها و یا طپش های درونی یک فرد تعبیر می گردد. انگیزه ها در چراها ی رفتارند. آنان باعث روز فعالیت اند و حاجی آن ضمناً جهت کلی رفتار فرد را تعیین می نمایند. ( هرسی و بلانچارد – 1368 – 33) مدیر موفق و موثر در تحقیقی که توسط ویلیام جیز در بین کارکنان ساعتی انجام گرفته وی سطح تاثیرگذاری توسط انگیزش را طبق شکل بدست آورده است.مدیر1) موفق 20% الی 30% ظرفیت کارکنان را به ار گیرد بدون استفاده از انگیزش2) مؤثر 80% الی 90% ظرفیت کارکنان را به کار گرد با استفاده از انگیزش.از این رو داشتن 1) انگیزه توسط کارکنان برای انجام وظایف2) و همه سویی اهداف با اهداف سازمانینقش اسای در موفقیت سازمان دارداگر کارکنان انگیزش بیشتری داشته باشند تقریباً 80% الی 90% توانای خودکار می کنند و با میزان کاری در حدود 20% الی 30% توانای خود می توانند شغل خود را حفظ کرده و بعنوان حقوق بگیر درهمان مجموعه باقی بمانند. نظریه های انگیزشنظریه های انگیزش را می توان در دوگروه کلی نظریه های محتوایی و نظریه های فرآیندی تقسیم کرد. نظریه های محتوایی می کوشند تا عواملی که افراد را به کار برمی انگیزد، دقیقاً مشخص کند و در این تئوری ها، نیازها و محرک هایی که موجب انگیزش می شوند، برشمرده شده و غالباً نحوه ارضای آن ها بیان می گردد. اما در تئوری های فرآیندی بیشتر بر جریان انگیزش افراد تاکید می شود. به عبارت دیگر در تئوری های فرآیندی قبل از آنکه به یک یا چند عامل خاص که موجب انگیزش می گدد تکیه شود، به چگونگی و نحوه انگیزش افراد از نظر ادارکی پرداخته می شود. (لاجوردی، سال 82، صفحه 43) نظریه های نخستین درباره انگیزشدهه 1950 برای شکل گیری مفهوم انگیزش دوران پرثمری بود. در این دروه سه نظریه مشخص به شکلی منظم مطرح گردید که عبارت بودند از نظریه سلسله مراتب نیازها، نظریه X و Y و نظریه انگیزش سلامت سلسله مراتب نیازهایکی از ممعروف ترنی نظریه های مربوط به نیازها، به سلسله مراتب نیازها شهرت یافته است. یکی از روان شناسان به نام ابراهام مزلو در سال1954 این نظریه را مطرح کرده است. منظور از سلسله مراتب نیازها این است که نیازها در قالب یک نوع سلسله مراتب تصوری قرار می گیرند به این ترتیب تا زمانی که نیازاهای طبقه اول رفع نگردد، توجهی به نیازهالی طبقات دیگر نمی شود و به محض این که آن احتیاج برطرف شد، احتیاج طبقه بالاتر ظاهر می شود. سلسله مراتب نیازها از پائین به بالا به شرح زیر است1. نیازها فیزیولوژیی با جسمانی2. براساس این نظریه، نیازهای فیزیولوژی مانند غذا، احتیاجات اولیه فرد را تشکیل می دهند، منظور از نیازهای اولیه این است که مثلا شخصی در زمان واحدی احساس گرسنگی، نداشتن مسکن و کمبود بحت واحترام بنماید، اما در همان زمان، احساس گرسنگی برای او بیش از نیازهای دیگر مطرح باشد و اهمیت پیدا کند. به عبارت دیگر اگر قادر نباشد که همه این نیازها را برآورده نماید، همه آن ها به جز گرسنگی برای او بی اهمیت می شوند و تمام نیروی او برای ارضای گرسنگی به کار می افتد.
نوع فایل : docxتعداد صفحه : 88

انگیزش


مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


44 . چرا اهل تسنن دست بسته نماز می خوانند! | شهر سوال

شهر سوال ـ از امتیازات شیعه امامیه نسبت به سایر فِرَق اسلامی این است كه حقایق و معارف ...

مدیریت بازرگانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: ارزیابی چشم انداز هوش تجاری(bi) در موفقیت مدیریت برند در سازمان ها مولفین: ...

Google

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و مدل‌های ارزیابی | حسابداری

مقاله ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و مدل‌های ارزیابی

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت - پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانلود پرسشنامه مدیریت دانلود رایگان پرسشنامه ...

ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و مدل‌های ارزیابی | حسابداری

مقاله ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و مدل‌های ارزیابی

رشته مدیریت - پروژه دات کام

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از سایت مدیر فراهم شد

این سایت برای استفاده کلیه دانشجویان، صاحبنظران و علاقمندان مدیریت تهیه گردیده است.

رشته مدیریت - پروژه دات کام

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت - پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانلود پرسشنامه مدیریت دانلود رایگان پرسشنامه ...

گراتومیک دانلود آهنگ اخبار موسیقی | Gratomic Persian Music ...

دانلود آهنگ جدید, دانلود موزیک ویدیو, دانلود آلبوم, آهنگ غمگین و شاد, دانلود آهنگ با ...

Google

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

فروشگاه علمی ارائه پاورپوینت های دانش آموزی و ...

برچسب ها : دانلود درس هشتم تاریخ معاصر ایران, دانلود درس هشتم رضا خان تثبیت قدرت تاریخ ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: بررسی کارکردهای هوشمندسازی مقاصد گردشگری در توسعه گردشگری الکترونیکی ...

تحقیق در مورد گاوها

ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در

دانلود فایل گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی حل مشکل روخوانی ..

دانلود پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط

پاورپوینت ملاحظات هزينه درآمد مراكز رشد واحدهاي فناور

کتاب : سرطان پروستات ، نویسنده : دانالد تیندال

تحقیق و بررسی در مورد روابط خارجي ايران از قاجار تا 1320 20 ص

تحقیق در مورد ارتباطات انساني 13 ص

تحقیق و بررسی در مورد روابط خارجي ايران از قاجار تا 1320 20 ص

مقاله درمورد انواع پرسها