دانلود فایل


تحقیق درباره نظر اسلام درباره سایر ادیان چیست ؟ - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درباره نظر اسلام درباره سایر ادیان چیست , تحقیق درباره نظر اسلام درباره سایر ادیان چیست

دانلود فایل تحقیق درباره نظر اسلام درباره سایر ادیان چیست ؟ نوع فایل : ورد ( word ) قابل ویرایش
تعداد صفحات : 41 صفحه
پرسش:نظر اسلام درباره سایر ادیان چیست؟ ودر تقابل اسلام و سایر ادیان چه برتری هایی وجود دارد؟لطفا از آیات و روایات دلیل نیاورید.
پاسخ:
پاسخ سوال شما را می توان از دو زاویه تبیین نمود: یكی از منظر درون دینی و با نگاه به معارف اسلامی، دیگری از منظر برون دینی و بدون نگاه به معارف اسلامی.
ولی چون شما خواسته اید که از منظر برون دینی به شما پاسخ دهیم از همین منظر پاسخ شما را می دهیم.
در این منظر نمی توان برای برتری دین اسلام به آیات قرآنی و روایات اسلامی تمسك نمود، چون كه غیر مسلمان این ها را قبول ندارد، بلكه باید نخست حقّانیت اسلام را ثابت نمود.
در قدم بعدی نوبت به این می رسد كه دین بر حق تنها یك دین است، نه بیشتر. نمی شود پذیرفت هم اسلام بر حق است و هم ادیان دیگر چون پلورالیسم دینی و تكثّر گرایی در دنیا مردود است..
اگر در پی اثبات حقّانیت دین اسلام بر آییم، بحث به درازا می كشد كه در این فرصت اندك نمی توان به طور مبسوط و كافی آن را بیان نمود از این رو به صورت مختصر به آن پرداخته می شود.
برای پی بردن به حقّانیت اسلام و برتری آن بر سایر ادیان، راه هایی وجود دارد كه یكی از آن ها بررسی ویژگی های اسلام در بُعد شناخت شناسی، جهان بینی، انسان شناسی، عقیده و مسائل اخلاقی و ارزشی است، سپس با معیار عقل و خِرَد ـ كه اولین داور و معیار پذیرفته شده است ـ اگر در این زمینه خواهان بررسی هستید، توجه شما را جلب می كنیم به كتاب های شهید مطهری و كتاب های شهید محمد باقر صدر (به ویژه كتاب فلسفتنا كه در فارسی به نام های "فلسفة ما"، جهان بینی ما" و "شناخت ما" ترجمه شده است). به عنوان نمونه ، شهید مطهری دربارة ویژگی های اسلام می نویسد: دیدگاه اسلام از نظر شناخت شناسی چنین است:
1ـ بشر می تواند جهان و حقایق آن را بشناسد و خود مشوق آن است... .
2ـ شناخت حقایق جهان از این راه ها ممكن است: طبیعت یا آیات آفاقی، انسان یا آیات انفسی، تاریخ یا سرگذشت اجتماعی اقوام و ملل و عقل... .
3ـ ابزار شناخت عبارتند از: حواس، قوه تفكر و استدلال، تزكیه و تصفیه نفس و مطالعه آثار علمی دیگران.
4ـ موضوعات شناخت عبارتند از: خدا، جهان طبیعت، انسان با جامعه و زمان.
از نظر جهان بینی و انسان شناسی عبارت است از:
1ـ جهان واقعیتش از خدا است. یعنی تمام واقعیتش انتساب به حق است.
2ـ واقعیتش و نسبتش به حق یكی است.
3ـ این واقعیت متغیر و متحرك است.
4ـ واقعیت های این جهان درجه تنزل یافته و مرتبه نازله واقعیات جهانی دیگر است كه جهان غیب نامیده می شود.
ـ این جهان ماهیت "به سوی اویی" دارد؛ یعنی همان طور كه از اوست به سوی او هم هست... .
6ـ جهان دارای نظام متقن علّی و معلولی و سببی و مسببی است. فیض الهی و قضا و قدر او به هر موجودی تنها از مسیر علل و اسباب خاص خود او جریان می یابد... .
ـ جهان یك واقعیت هدایت شده است. تمام ذرات جهان در هر مرتبه ای كه هستند از نور هدایت برخوردارند.
8ـ بعد از این جهان جهانی دیگر است... .
9ـ روح انسان حقیقتی جاودانه است.
10ـ انسان ها به حسب خلقت مساوی آفریده شده اند، تنها ملاك فضیلت، علم، جهاد و تقوا است.
11ـ انسان ها به حسب اصل خلقت از یك سلسله استعدادهای فطری از جمله فطرت دینی و اخلاقی برخوردارند.
12ـ به حكم این كه هر فردی بالفطره انسان متولد می شود. در هر انسانی استعداد توبه و بازگشت و پند پذیری هست... .
13ـ انسان ها همواره در عمق جانشان یك تضاد درونی (تضاد بین عقل و هوای نفس) دارند و مختار و آزادند، لذا مسئولیت دارند.
14ـ جهان زیر چتر اراده خداوند واحد است... .
از نظر ایدئولوژی:
ایدئولوژی اسلام همه جانبه، جامع و فراگیر است، در آن اجتهاد راه دارد، از سماحت و سهولت برخوردار است. زندگی گرا است(نه زندگی گریز)، اجتماعی است و مقررات اجتماعی دارد. در عین اجتماعی بودن، حقوق و آزادی فردی را محترم می شمارد... .
با نگاه به این خصائصی كه از اسلام بیان شد. می گوییم: این معارف را می توان با معارف دیگر مكاتب و مذاهب مقایسه كرد. زیرا مقایسه یكی از مهمترین معیارهای ارزیابی است. می توان در وهله نخست مكاتب را بر دو قسم تقسیم نمود، مادی و الهی با بطلان مكاتب عادی، اعم از مكتب مادی میكانیك و دیالكتیك، بحث در مكاتب الهی متمركز می شود.
مكاتب الهی هم بر دو قسم است: توحیدی و غیر توحیدی (شرك)، عقل سلیم توحید را می پذیرد، بنابراین بحث در ادیان توحیدی متمركز می شود. در بین ادیان و مكاتب الهی و توحیدی سه دین مطرح است، اسلام، مسیحیت و یهود. تبلور اسلام در قرآن، مسیحیت در انجیل و یهود در تورات است. با تأمّل در این سه كتاب به راحتی حقانیت و برتری قرآن بر دو گتاب دیگر را می توان دریافت نمود.
كوتاه سخن این كه: با نگاه مقایسه ای بین اسلام و سایر ادیان و مكاتب می گوییم: دین اسلام برتری دارد،
اوّل: دین های امروز، توحیدشان و تصویری كه از خدا ارائه می كنند، قابل خدشه است، بر خلاف اسلام.
دوم: حقوق فردی انسان ها در دین های دیگر به صورتی كه در اسلام شمولیت دارد، لحاظ نشده و گاه نادیده گرفته شده است.
سوم: در دیگر ادیان تعادل میان زندگی دنیوی و اخروی رعایت نشده است، بر خلاف اسلام.
چهارم: رهنمود های دین های دیگر به جهاتی ایدئالیستی اند، مثلاً عدم خشونت بودایی ها و مسیحیان، در حالی كه دنیا پر است از خیر و شر و نیك و بد. از این رو جا به جا باید خشن یا نرم بود. این دستور اسلام است. هم قانون دارد و هم اخلاق؛ یعنی رهنمودش با واقعیت ها همخوان است.
پنجم: اكثر دین ها عهده دار زندگی اجتماعی انسان ها نیستند، یا اگر هستند، تعادلی در آن ها دیده نمی شود و قوانین اجتماعی آنان سبب پایمال شدن حقوق انسان ها می شود. این وضع در اسلام بهتر است.
ششم: اكثر مذاهب با پیروان دیگر ادیان با خشونت برخورد می كنند، در اسلام این امر تعدیل شده است. تاریخ هم نشان داد. كه در همزیستی مسالمت آمیز، مسلمانان گوی سبقت را از همه ربوده اند.
هفتم: تحریف در ادیان آسمانی تعالیم آنان را دچار خدشه كرده است، ولی (در اسلام و قرآن) تحریفی وجود ندارد.


حجاب از دیدگاه اسلام :
احياي ارزشهاي اصيل و بازگشت به اصول فراموش شده اسلامي شرط لازم براي حاکميت بخشيدن به شريعت مقدس اسلام در جامعه اسلامي ماست و نبايد فراموش کنيم که اسلام يک دين الهي و داراي راه و رسم کامل و جامع براي زندگي انسانها در همه جهات و ابعاد گوناگون بوده و يک روش علمي براي زندگي فردي و اجتماعي و مادي و معنوي انسان است ، بطوريکه در تمامي زمينه ها الگوهاي لازم را دراختيار او قرار مي دهد. موضوع "پوشش زن" - يا به تعبير مصطلح "حجاب " - که در اين رساله به آن پردخته شده است ، يکي از همين ارزشهاي اصيل و مسائل روز و عميق و ريشه اي جوامع انساني و اسلامي بويژه جامعه اسلامي ايران است که در عين سادگي، دربرگيرنده عظيم ترين و شگرفترين پيامدهاي ممکن از لحاظ اجتماعي، فرهنگي، عقيدتي، سياسي و اقتصادي در جامعه مي باشد، چراکه در فرهنگ اسلامي زن همچون گوهر گرانبهائي است که حفاظت و پاسداري از منزلت و کرامت و عفت او از اهم وظائف و تکاليف افراد جامعه بشمار آمده و در تعليمات اسلامي از نقش زنان و موقعيت و اثر آنان در جامعه به عنوان يکي از اساسي ترين عوامل مصالح و مفاسد اجتماعي نام برده شده است . با هجوم عظيم فرهنگي در دو قرن اخير بر جوامع اسلامي، موضوع "پوشش و حجاب زن" جزء جنجال انگيزترين مسائل مطرح شده قرار گرفت ، که نتيجه آن حداقل ايجاد ترديد در ضرورت آن بوده است . انسان غافل از وحي و نبوت ، و ره گم کرده عصر حاضر، در تفسير و توضيح معناي "عدالت بين زن و مرد" عمدا" يا سهوا" دچار اشتباه و خطا شده و عدالت بين زن و مرد را در يکساني و تشابه حقوق آن دو جستجو مي کند، غافل - يا متغافل - از اينکه، احکام و حقوق مربوط به زن و مرد بسته به شرائط روحي و جسمي و توان و استعداد آنها با هم متفاوت مي باشد. امروزه استکبار جهاني با بهره گيري از دستگاهها و پوشش گسترده تبليغاتي و بنام آزادي و احقاق حقوق زن او را جسما" و روحا" به بردگي گرفته، تا آنجا که طريق نوين برده داري در عصر حاضر، زن را تا حد يک کالا تنزل داده و با شعار عدالت مابانه تساوي حقوق زن و مرد از همه حيث و هر جهت ، بزرگترين ظلم ممکن و تکاليف لايطاق را نسبت به زن روا داشته است . دراين ميان، قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران، زنان متعهد و کمال جوي مسلمان براي مبارزه با فرهنگ مهاجم زمان، بار ديگر، داوطلبانه به اين واجب الهي روي آوردند و از آنجا که اين اقبال با ساير آرمانها و اصول نهضت هماهنگي داشت ، بسرعت در ميان دانشگاهيان و تحصيلکردگان و ساير اقشار، توسعه يافته و حتي گاهي بصورت پرچم و نشانه اي عليه فرهنگ طاغوتي و غربي درآمده است . از سوي ديگر، مخالفان انقلاب و فرهنگ اسلامي نيز کماکان - همصدا و با خطگيري از استکبار جهاني با تمام قوا درصدد تخطئه مجموعه اصول و کليت احکام اسلامي برآمده، و بار ديگر پوشش زنان را به عنوان نشانه اسارت و عدم آزادي آنان تبليغ مي کنند. هدف از مطرح نمودن موضوع حجاب در اينجا، ارائه آن بعنوان يکي از اولين و اساسي ترين راه حل بحران اخلاقي نسل حاضر، بعد از اثبات ضرورت و لزوم آن، از ديدگاه اسلام و اديان الهي مي باشد، که با عنايات خداوند متعال، و با راهنمائيها و ارشادات اساتيد معظم راهنما و مشاور و با استفاده از منابع و معارف اسلامي و علمي و ديني، طرح بحث در قالب سه بخش صورت پذيرفته است .
جامعه از ديدگاه اسلام (3)
تقسيمات و قطب بنديهاى اجتماعى‏
جامعه در عين اينكه از نوعى وحدت برخوردار است، در درون خود به گروهها و طبقات و اصناف مختلف و احيانا متضاد منقسم مى‏گردد و يا لااقل بعضى جامعه‏ها چنين‏اند، و ممكن است جامعه در عين وحدت، در درون خود به قطبهاى متخالف و احيانا متضاد منقسم گردد.پس جامعه وحدتى دارد در عين كثرت، و كثرتى دارد در عين وحدت.به اصطلاح حكماى اسلامى، بر جامعه‏ها نوعى وحدت در كثرت و كثرت در وحدت حكمفرماست.در فصلهاى پيش سخن از وحدت جامعه بود كه چه نوع وحدتى است، اكنون سخن از كثرت جامعه است كه چگونه كثرتى است.
در اينجا دو نظريه معروف وجود دارد: يكى نظريه مبتنى بر ماديت تاريخى و تضاد ديالكتيكى.بنابر اين نظريه - كه بعدها درباره‏اش سخن خواهيم گفت - اين جهت تابع اصل مالكيت است.در جامعه‏هايى كه مالكيت‏خصوصى وجود ندارد مانند جامعه اشتراكى اوليه و يا جامعه‏هاى اشتراكى كه در آينده تاريخ تحقق خواهد يافت، اساسا جامعه يك قطبى است، و اما در جامعه‏هايى كه بر آنها مالكيت‏خصوصى حكمفرماست لزوما دو قطبى است، پس جامعه يا يك قطبى است و يا دو قطبى، شق سوم ندارد.در جامعه‏هاى دو قطبى، انسانها تقسيم مى‏شوند به انسانهاى استثمارگر و انسانهاى استثمار شده و جز دو اردو و دو گروه حاكم و محكوم گروهى وجود ندارد.ساير شؤون جامعه از فلسفه و اخلاق و مذهب و هنر نيز همين رنگ را پيدا مى‏كند، يعنى مثلا دو گونه فلسفه و اخلاق و مذهب و غيره بر جامعه حاكم است كه هر كدام رنگ طبقه اقتصادى خاص را دارد و اگر فرضا يك فلسفه و يا يك مذهب يا يك اخلاق حاكم باشد، باز هم رنگ يكى از دو طبقه را دارد كه احيانا بر طبقه ديگر تحميل شده است، اما فلسفه يا هنر يا مذهب يا اخلاق فوق طبقه اقتصادى و بى‏رنگ امكان وجود ندارد.
نظريه ديگر اين است كه تك قطبى يا چند قطبى بودن جامعه وابسته به اصل مالكيت نيست، علل و عوامل فرهنگى و اجتماعى و نژادى و ايدئولوژيكى نيز مى‏تواند منشا چندقطبى شدن جامعه گردد.مخصوصا علل فرهنگى و ايدئولوژيكى مى‏تواند نقش اساسى داشته باشد و جامعه را نه به دو قطب كه به چند قطب احيانا متضاد تجزيه نمايد، همچنانكه قادر است جامعه را به صورت تك قطبى درآورد بدون آنكه الزاما اصل مالكيت ملغى شده باشد.
اكنون ببينيم برداشت قرآن درباره كثرت جامعه چه برداشتى است؟آيا كثرت و اختلاف را مى‏پذيرد يا نمى‏پذيرد؟و اگر مى‏پذيرد ديدگاه قرآن از قطبى شدن جامعه ديدگاه دو قطبى است آنهم بر اساس مالكيت و استثمار يا به گونه‏اى ديگر است؟ به نظر مى‏رسد استخراج لغات اجتماعى قرآن و تعيين نقطه نظر قرآن در مفهوم اين لغات بهترين راه و لااقل راه خوبى باشد براى به دست آوردن نظر قرآن.


تحقیق درباره نظر اسلام درباره سایر ادیان چیست


تحقیق نظر اسلام درباره سایر ادیان چیست


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره نظر اسلام درباره سایر ادیان چیست ؟ | مقالات ...

صفحه اصلی عمومی و آزاد تحقیق درباره نظر اسلام درباره سایر ادیان چیست ؟

استخدام

قیمت خودرو ۱۷ مهر ۹۷ – ۱۷ مهر ۱۳۹۷ قیمت خودرو ۱۷ مهر ۹۷ – ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ,بنز,پژو,سمند ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق مجری اصلی تورهای آذربایجان ، سبلان ، سرعین ، رزرو هتل ...

تحقیق درباره نظر اسلام درباره سایر ادیان چیست ؟ | مقالات ...

صفحه اصلی عمومی و آزاد تحقیق درباره نظر اسلام درباره سایر ادیان چیست ؟

تحقیق درباره نظر اسلام درباره سایر ادیان چیست – Xir9

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Word نوع فایل: doc (قابل ويرايش و آماده ...

استخدام

قیمت خودرو ۱۷ مهر ۹۷ – ۱۷ مهر ۱۳۹۷ قیمت خودرو ۱۷ مهر ۹۷ – ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ,بنز,پژو,سمند ...

نظر اسلام درباره سایر ادیان چیست ؟ | پاسخگویان

پرسش:نظر اسلام درباره سایر ادیان چیست؟ ودر تقابل اسلام و سایر ادیان چه برتری هایی ...

فراماسونری: دجال آخرالزمان- بخش اول

فراماسونری چیست؟ می توان گفت این سؤالی است که افراد بسیاری قادر به پاسخ دادن نیستند و ...

کتاب نظام حقوق زن در اسلام + دانلود فایل - کافه لینک

خلاصه ای از کتاب نظام حقوق زن در اسلام. مقتضیات عصر ما ایجاب می کند که بسیاری از مسائل ...

معنای اسلام چیست؟ - گنجینه پاسخ‌ها - اسلام کوئست - مرجعی ...

اسلام در لغت به معنای تسلیم و گردن نهادن است و در اصطلاح قرآن، مسلمان به معنای تسلیم ...

معنای اسلام چیست؟ - گنجینه پاسخ‌ها - اسلام کوئست - مرجعی ...

اسلام در لغت به معنای تسلیم و گردن نهادن است و در اصطلاح قرآن، مسلمان به معنای تسلیم ...

تحقیق در مورد زمينه هاي بنيادي مديريت تحول

تعریف مدیریت شهری 11 ص

پاورپوینت بیو انفورماتیک

تحقیق در مورد کارآموزی طراحی صفحات وب 97 ص

تحقیق در مورد وقف

دانلود برنامه نويسي به زبان C++ 58 ص

پاورپوینت متفاوت کشور اسپانیا (جغرافیا, موقعیت و فرهنگ) - 43 اسلاید

دانلود مقاله و تحقیق درباره عام الفيل سال تولد پيامبر

وکتور کادر-وکتور حاشیه-طرح کادر-بیضی-دایره-مربع-وکتور قاب-قاب آینه-قاب عکس-فایل کورل